به منظور ارتباط علایم بالینی، آزمایشات، تشخیص‌ها و... با تخصص‌های هر پزشک تیم طراحی و توسعه شرکت بایوآرک از شبکه معنایی در سطح گسترده برای تخصیص هر کدام از موارد در حوزه پزشکی به تخصص مربوطه استفاده کردند.